Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

(https://www.jour.auth.gr/mtpx)

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. απονέμει τους εξής τίτλους:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) α. στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας, β. στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

Δικτυακός τόπος του ΠΜΣ https://www.jour.auth.gr/mtpx

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία

(http://media.jour.auth.gr/)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Digital Media, Communication and Journalism, είναι το πρώτο αγγλόφωνο πρόγραμμα σε αυτή τη θεματική περιοχή που προσφέρεται από ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.

Προσφέροντας τρεις διακριτές κατευθύνσεις (Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία//Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία// Επικοινωνία της διακινδύνευσης και δημοσιογραφία κρίσεων) αυτό το ετήσιας διάρκειας ταχύρρυθμο πρόγραμμα (3 εξάμηνα, 90 ECTS) απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ και επαγγελματίες στους τομείς της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας.

Δικτυακός τόπος: http://media.jour.auth.gr/

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

(http://ee.auth.gr/academics/postgraduate-studies/interdepartmental-postgraduate-programme/

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ. μαζί με τα Τμήματα που αναγράφονται παρακάτω  οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003  Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών” .

Τμήματα που συμμετέχουν:

1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.&Μ.Υ.),
2. Γενικό,
3. Ιατρικής,
4. Ψυχολογίας,
5. Μουσικών Σπουδών και
6. Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ.),
σε συνεργασία με τα Τμήματα
7. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας και
8. Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Παν/μίου Θεσσαλίας

Για να επιτύχει το σκοπό της πληρέστερης ειδίκευσης το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
οργανώνεται σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις:
Α. Δικτυακή υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Β. Νοήμονα συστήματα
Γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας
για την εκπαίδευση και την παραγωγή.

δικτυακός τόπος του διατμηματικού ΠΜΣ http://ee.auth.gr/academics/postgraduate-studies/interdepartmental-postgraduate-programme/

Διδακτορική διατριβή

Ο Β’ κύκλος του Π.Μ.Σ. αποβλέπει στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος και συνίσταται στη μελέτη και επιστημονική έρευνα ειδικού πρωτότυπου θέματος (διδακτορικής διατριβής) υπό την επίβλεψη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, με την οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Η διάρκεια εκπόνησης της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία έτη. Η μέγιστη χρονική διάρκειά του είναι πέντε (5) έτη, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού κατά ένα έτος μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για την ένταξη στη διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) απαιτείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος (Master).  Για την έναρξη της διαδικασίας απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος: α) σχετικής αίτησης, που συνοδεύεται από τους τίτλους σπουδών, β) αναλυτικού σχεδιασμού της περιοχής του θέματος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (μέχρι τρεις χιλιάδες λέξεις), εγκεκριμένου από σύμβουλο καθηγητή, που ανήκει στις βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος, και γ) βιογραφικού σημειώματος.