Δικαιολογητικά Κυπρίων Φοιτητών για το Στεγαστικό Επίδομα

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά των Κυπρίων φοιτητών για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος

α) Εισοδήματα: φορολογικές βεβαιώσεις γονέων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχου,

β) Περιουσιακά στοιχεία: πιστοποιητικό ακίνητης περιουσίας από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (δικαιούχος φοιτητής και γονείς) και ΟΧΙ βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη  για τα τ.μ.

γ) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,

Θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή, με apostille ή θεώρηση  από τη διπλωματική αρχή της Κύπρου.