Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ: Εξέταση Μαθήματος

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος επιλογής Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ απαιτείται:

1. Η δημιουργία ομάδας 2 ή 3 ατόμων (υποχρεωτικό).

2. Ο συντονιστής της ομάδας να αποστείλει στο nikos@antonopoulos.info τα ονόματα που απαρτίζουν την ομάδα και τα email επικοινωνίας τους.

3. Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου η κάθε ομάδα θα καταθέσει ηλεκτρονικά και θα παρουσιάσει τα παραδοτέα της (7 παραδοτέα + παρουσίαση).

Παρακαλώ, αναζητήστε στα email σας (στον ιδρυματικό σας λογαριασμό …..@jour.auth.gr), τις αναλυτικές οδηγίες! Ο τίτλος του πιο πρόσφατου μηνύματος είναι:Εξέταση μαθήματος Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ