Wednesday 24 July 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για Εισαγωγή και Φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επικοινωνία» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β’ 4044/17.09.2018 και διέπεται από τις διατάξεις του ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018).

ΠΜΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» – ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Συνολικά, το ΠΜΣ «Επικοινωνία» παρέχει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις: α) Πολιτική Επικοινωνία, β) Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία και γ) Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού. Κάθε ακαδημαϊκό έτος παρέχονται, εναλλάξ, δύο από τις συνολικά τρεις ειδικεύσεις.

Έτσι, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προκηρύσσονται οι εξής δύο ειδικεύσεις:

α) Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία

β) Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού.

Η επιλογή των υποψηφίων υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Στο ΠΜΣ «Επικοινωνία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ακόμη, δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/-τές οι οποίες/-οι καθίστανται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ κατά την περίοδο Ιουνίου 2022. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/-ών αυτών απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2022. Η εγγραφή, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Το ΠΜΣ στην παρούσα φάση θα δεχτεί συνολικά τριάντα (30) φοιτήτριες/-ές σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου στις ειδικεύσεις

Α) Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία και

Β) Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού

ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα από τα οποία το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, τις οποίες οι υποψήφιες/-οι υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν πιστά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι καλούνται να επισκέπτονται τον ιστοχώρο του ΠΜΣ: https://communication.jour.auth.gr/.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενες/-οι να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πρέπει έως και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση https://communication.jour.auth.gr/application/, τα παρακάτω δικαιολογητικά, δηλώνοντας την ειδίκευση που επιθυμούν:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας που βρίσκεται στην παραπάνω διεύθυνση.
  2. Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
  3. Αντίγραφο πτυχίου. Προκειμένου περί τίτλων από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του τίτλου. Οι πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.
  4. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων και, προκειμένου για αποφοίτους ΤΕΙ, αναλυτικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών.
  5. Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.
  6. Βιογραφικό σημείωμα.
  7. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για άλλες εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο της ειδίκευσης που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που υπάρχουν δημοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία, είναι απαραίτητο να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να ληφθούν υπόψη. Αποδεικτικά που προσκομίζονται μετά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτά.
  8. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ινστιτούτων.

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα αρχίζουν στις 10 Οκτωβρίου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά διατηρούνται στο αρχείο του ΠΜΣ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

α) Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/-οι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, τις προοπτικές επιστημονικής εξέλιξης και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τον φάκελο δικαιολογητικών που έχει προσκομιστεί. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζεται αρχικός Πίνακας Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.

β) Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, σε προσωπική συνέντευξη με μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ ή με διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (1) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ και ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (2) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (3) την εγγύτητα των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιες/-οι καλούνται σε συνέντευξη μόνο εφόσον έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα τα δικαιολογητικά. Δεν καλούνται σε συνέντευξη όσες/-οι δεν έχουν πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2.

Η επιλογή γίνεται με βάση τη δήλωση προτίμησης ειδίκευσης του υποψηφίου και το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017, ως εξής:

α)  Γενικός βαθμός του πτυχίου, 25%.

β)  Τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα (περιλαμβανομένης της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας), καθώς επίσης και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή άλλες επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της προτιμώμενης ειδίκευσης, 10%.

γ)  Τυχόν επαγγελματική εμπειρία, 10%. Η εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί σε φορέα του ιδιωτικού, του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε συναφές, με τις ειδικεύσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών αντικείμενο: έντυπα, οπτικοακουστικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, πρακτορεία ειδήσεων, γραφεία τύπου, επικοινωνίας, διαφήμισης και μάρκετινγκ.

δ)  Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α2 (δηλ. βασική γνώση), 5%.

ε)  Κατοχή δεύτερου πτυχίου, 5%.

στ)  Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο της προτιμώμενης ειδίκευσης, 5%.

ζ)  Προφορική συνέντευξη, 30%. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήρια: (i) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της προτιμώμενης ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (ii) τον βαθμό κατανόησης εκ μέρους των υποψηφίων της προβληματικής που αναπτύσσεται στην καθορισμένη από την προκήρυξη του ΠΜΣ βιβλιογραφία (βλ. Παράρτημα) και (iii) τη συνάφεια των επιστημονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση για την αποδοχή υποψηφίου/ας στο ΠΜΣ, είναι να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της ανώτατης βαθμολογίας που μπορεί να προκύψει από τη συνέντευξη.

η)  Τυχόν κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού τίτλου, 10%.

Η προφορική συνέντευξη και η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται για τον κάθε έναν, από επιτροπή, αρμόδια για την ειδίκευση την οποία έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Οι επιτροπές αυτές είναι τριμελείς και ορίζονται από τη Συνέλευση.

Προκειμένου να εξαχθεί η συνολική τελική βαθμολογία, η ανωτέρω ποσοστιαία μοριοδότηση των υποψηφίων ανάγεται στην κλίμακα 1-10. Ο σχετικός πίνακας αξιολόγησης πρέπει να έχει περιέλθει στη Συνέλευση εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ καταρτίζει τον τελικό Πίνακα Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνόλου μορίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ο Πίνακας Κατάταξης ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων καλούνται να εγγραφούν στο ΠΜΣ, εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο Πίνακα Αξιολογικής Κατάταξης.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι μεταπτυχιακές/-οί φοιτήτριες/-ές υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ «Επικοινωνία». Το ποσό των τελών φοίτησης για κάθε φοιτήτρια/-ή ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο.

Από τα δίδακτρα απαλλάσσονται οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του ν.4485/2017, και με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310-992063 (Κ. Σκουφά) και 2310992065 (Θ. Σαρίδου), και στο email communication@jour.auth.gr.


Ύλη συνεντεύξεων

Για το έτος εισαγωγής 2022-2023, η ύλη για τις συνεντεύξεις του ΠΜΣ «Επικοινωνία», καθορίζεται ως εξής:

Α. Ειδίκευση «Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία»

Μπαντιμαρούδης, Φ. (2011). Πολιτιστική επικοινωνία: οργανισμοί, θεωρίες, μέσα. Κριτική (Εισαγωγή και κεφάλαια 1 και 3, σελ. 15-59 και 89-117).

Τσουρβάκας, Γ. (2013). Μάνατζμεντ επικοινωνιακών και πολιτιστικών οργανισμών: πλαίσιο, εργαλεία, στρατηγικές. University Studio Press (κεφάλαιο 5, σελ. 359-404).

Β. Ειδίκευση «Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού»

Falkheimer, J., & Heide, M. (2014). From public relations to strategic communication in Sweden: The emergence of a transboundary field of knowledge. Nordicom Review, 35(2), 123–138. https://doi.org/10.2478/nor-2014-0019

Valkenburg, P. M., Peter, J., & Walther, J. B. (2015). Media effects: Theory and research. Annual Review of Psychology, 67(1), 315–338. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033608

Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2014). Έρευνα στα ΜΜΕ: Εισαγωγή. Αθήνα: Πεδίο (κεφάλαια 1 και 16, σελ. 3-51 και 443-459).

Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Σ. (2014 [2010]). Μορφές και μέσα πολιτικής επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press (κεφάλαιο 6, σελ. 247-271).