Monday 22 July 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Πρόσκληση σε Διαγωνισμό για τη Δημιουργία Δηλωτικού Σήματος

Πρόσκληση σε Διαγωνισμό για τη Δημιουργία Δηλωτικού Σήματος (Λογότυπο) για το Πρόγραμμα S.U.C.RE.:  Supporting University Community pathways for REfugees-migrants

(The invitation in English: https://www.auth.gr/en/news/anouncements/22257)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη δημιουργία Δηλωτικού Σήματος (Λογότυπο) αναφορικά με το Πρόγραμμα S.U.C.RE.:  Supporting University Community pathways for REfugees-migrants που έχει εγκριθεί από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) με συντονιστή το ΑΠΘ.

Πρόγραμμα S.U.C.RE.:

Στο Πρόγραμμα S.U.C.RE., εκτός του ΑΠΘ, συμμετέχουν οι εξής φορείς: University of Cologne, VU Amsterdam Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στις διαδικασίες (γλωσσική προετοιμασία, έλεγχος γνώσεων) που απαιτούνται για την ορθή ένταξη των προσφύγων/μεταναστών στην Ανώτατη Εκπαίδευση καθώς και στην υποστήριξη των ακαδημαϊκών τους αναγκών μετά την ένταξή τους. Επιπροσθέτως εστιάζει στην ψυχοκοινωνική ένταξη/υποστήριξη των προσφύγων/μεταναστών καθώς και στην ορθή ενημέρωσή τους σε θέματα νομικά και ιατρικά έχοντας στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από εκπαιδευτές για τους παραπάνω σκοπούς.

 Θέμα:

Ο λογότυπος δύναται να αντανακλά το Πρόγραμμα σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. Ο λογότυπος θα αποτελείται από εικαστικό μέρος και θα φέρει το ακρώνυμο S.U.C.RE..

 Προδιαγραφές:

 1. Συνοδευτική επιστολή με τα στοιχεία επικοινωνίας του δημιουργού (επισυνάπτεται η φόρμα)
 2. Εκτυπώσεις των προτάσεων (σχεδίων) σε έγχρωμη, με γκρίζους τόνους και ασπρόμαυρη εκδοχή. Διάσταση χαρτιού: Α4, οριζόντια, με όνομα. Το λογότυπο θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: κάρτα, μπροσούρα, αφίσα, banner, κτλ.
 3. Αναλυτική περιγραφή δημιουργικού σκεπτικού (concept) προτεινόμενου λογοτύπου, καθώς και  “προτάσεις” ενδεχόμενης χρήσης και παραδείγματα εφαρμογής σε διάφορα μέσα (έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα – Διάσταση εκτυπώσεων παρουσίασης: Α4 οριζόντιες, με όνομα).
 4. Οπτικό δίσκο (CD με όνομα) που θα περιέχει: τις προτάσεις (σχέδια) σε ψηφιακή μορφή, σε έγχρωμη, σε γκρίζους τόνους και σε ασπρόμαυρη εκδοχή, τόσο στην ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα (καθώς θα πρέπει να δύναται η προσαρμογή του σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εφόσον κριθεί σκόπιμο), σε αρχείο εικόνας τύπου .tiff, .jpg ή .png, σε ανάλυση κατ’ ελάχιστο 300dpi, καθώς και σε αρχείο διανυσματικό (vector) τύπου .eps, .svg ή .ai, και με χρήση Illustrator ή InDesign.
 5. Προδιαγραφές σχεδιασμού: Ο λογότυπος θα αποτελείται από το εικαστικό μέρος, καθώς και το ακρώνυμο S.U.C.RE. .
 6. Οι προτάσεις που θα λάβουν μέρος πρέπει να πληρούν επίσης και τις ακόλουθες προδιαγραφές:
  • Καλή χρήση εικονογράφησης,  χρώματος και τυπογραφίας.
  • Να υπάρχει συνάφεια με το θέμα του Προγράμματος.
  • Επειδή ο λογότυπος θα χρησιμοποιηθεί σε γραµµική (vector σε PANTONE),  έγχρωµη-RGB και έγχρωµη-CMYK, στην μικρότερη αλλά και στην μεγαλύτερή εκδοχή του, θα πρέπει να παραμένει ευανάγνωστος,  χωρίς να αλλοιώνεται.
  • Η εφαρμογή του σε διαφορετικά μέσα, όπως έντυπα, αφίσες, κλπ, καθώς και η εφαρμογή του με ένα μόνο χρώμα, στην αγγλική ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κριθεί σκόπιμη η χρήση του (adaption), θα πρέπει να είναι “απροβλημάτιστη”.

 Όροι πρόσκλησης διαγωνισμού:

Πρόταση μπορούν να καταθέσουν Φοιτητές του ΑΠΘ μεμονωμένα ή σε ομάδα.  Πρόταση μπορούν να καταθέσουν επίσης και Φοιτητές ή Ομάδες φοιτητών που φοιτούν στο ΑΠΘ με προγράμματα ανταλλαγής πραγματοποιώντας μέρος των σπουδών τους στο Ίδρυμα.

Οι προτάσεις που θα συμμετέχουν, πρέπει να είναι πρωτότυπες και ελεύθερες από πνευματικά δικαιώματα και άλλου είδους δεσμεύσεις. Δεν θα πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων καταχωρημένων εμπορικών ονομασιών.

Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα: Τα πνευματικά δικαιώματα του λογοτύπου που θα επιλεγεί, μεταφέρονται αυτόματα, ως πνευματική ιδιοκτησία του ΑΠΘ. Κάθε πνευματικό και ηθικό δικαίωμα που αφορά στις υπόλοιπες προτάσεις που δεν θα επιλεχθούν, παραμένει στην ιδιοκτησία του δημιουργού/ων. Το ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα να µην αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε συμμετοχή, η οποία, είτε εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, είτε δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να εμπίπτει σε κάποια από αυτές.

Δικαιώματα:

Με την υποβολή των γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, προτάσεων, κλπ, οι συμμετέχοντες επιτρέπουν ρητά στο ΑΠΘ την αναπαραγωγή και δημόσια προβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισµού, χωρίς να θίγεται ούτε το πνευματικό, ούτε το ηθικό δικαίωμα των συμμετεχόντων επί των αντίστοιχων γραφιστικών µοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ.

Με την ανακήρυξη του επιλεγμένου λογοτύπου ο νικητής εκχωρεί στο ΑΠΘ κάθε δικαίωμα επ’ αυτού συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού.

Το ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωµα να χρησιμοποιήσει το λογότυπο για τους σκοπούς του Προγράμματος χωρίς να υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε περαιτέρω αµοιβής, πλην του έπαθλου που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

Το ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει στο µέλλον αντίστοιχη πρόσκληση διαγωνισμού ή ενδιαφέροντος ή να αναθέσει απευθείας εκ νέου το σχεδιασµό του λογότυπου σε κάποιον άλλο σχεδιαστή. Η εκχώρηση των περιουσιακών δικαιωμάτων επί του λογοτύπου που θα επιλεγεί περιλαμβάνει την ανέκκλητη εκχώρηση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, εκμετάλλευσης και προσαρµογής του και έχει διεθνή ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων αυτών. Ως εκ τούτου, ο συµµετέχων-εκχωρητής θα απέχει από τη χρήση ή την εξουσιοδότηση τρίτων µερών για χρήση του λογοτύπου στο µέλλον.

Το ΑΠΘ έχει το δικαίωμα να προβεί (α) σε παραλλαγή, αλλαγή, βελτίωση, τροποποίηση, διαμόρφωση, µμετάφραση και προσαρμογή του λογοτύπου όπου κρίνει σκόπιμο και (β) στη δημιουργία παράγωγων γραφιστικών µοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ, χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού.

Το ΑΠΘ δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση ζηµία που προκύπτει από την παραβίαση από τρίτους τυχόν δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί των γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ, που έχουν δημοσιευθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης διαγωνισμού.

Υποβολή των προτάσεων:

Η προθεσμία λήξης υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι και τις 23/12/2016. Η κατάθεση θα γίνεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων-ΑΠΘ, στην κα. Μαρία Μυλωνά κατά τις ώρες 11:00 με 13:30 αποκλειστικά (υποβολή φακέλου μεγέθους Α4 με ΟΝΟΜΑ και περιεχόμενο, όπως ορίζεται στις ‘προδιαγραφές’).  Για κάθε πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε ΜΟΝΟ ΜΕ E-MAIL στο sucre@auth.gr. Η κατάθεση μπορεί να γίνει και μέσω ταχυδρομείου (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, 54124 – Θεσσαλονίκη με την ένδειξη: Πρόσκληση Διαγωνισμού S.U.C.RE..

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελούμενη από τούς: Δημήτρη Φράγκο, Καθηγητή Εικαστικών Τεχνών-Ζωγραφικής, Γιώργο Καλλίρη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τεχνολογίας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Θανάση Πάλλα, Αναπληρωτή Καθηγητή Εικαστικών Τεχνών-Ψηφιακής Εικόνας.

Έπαθλο:

Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί κατάταξη των τριών πρώτων προτάσεων.  Η πρόταση που θα είναι πρώτη σε κατάταξη θα χρησιμοποιηθεί για το Πρόγραμμα όπως ορίζεται παραπάνω.  Το όνομα του προσώπου ή της ομάδας φοιτητών που θα είναι πρώτο στην κατάταξη θα αναφέρεται στην Ιστοσελίδα και στο Ενημερωτικό Υλικό καθώς και το Υλικό Αποτελεσμάτων του Προγράμματος.  Οι τρεις πρώτες προτάσεις θα λάβουν έπαινο για την προσφορά τους.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία.

 

Μαρία Μυλωνά
Πρόγραμμα S.U.C.RE., ΑΠΘ
Διοικητική Υποστήριξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
τηλ: +30 2310 995302
φαξ: +30 2310 995292
e-mail: sucre@auth.gr
facebook: S.U.C.RE. Programme