Sunday 23 June 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Προκήρυξη Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως σαράντα-πέντε (45) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (Υ.Α. 116507/B7/23-7-2014, ΦΕΚ 2140/τ.Β΄/5-8-2014), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις εξής τρεις ειδικεύσεις:

(α) Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία (European Journalism),
(β) Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία (Digital Media, Culture and Communication), και
(γ) Επικοινωνία της Διακινδύνευσης και Δημοσιογραφία Κρίσεων (Risk Communication and Crisis Journalism).

Το ετήσιας διάρκειας και πλήρους φοίτησης πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα τρίτο εξάμηνο, το οποίο διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση (α) να συμμετέχουν ανελλιπώς και να αξιολογηθούν σε έξι (6) μαθήματα, και (β) να εκπονήσουν, υπό την εποπτεία συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 20.000 λέξεων, την οποία πρέπει να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των εξής Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Πολιτικών, Οικονομικών, Κοινωνικών, Πολιτισμικών, Συγκριτικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, Επιστημών, Ιστορίας, Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φιλολογίας, Αρχαιολογίας, Μάρκετιγκ, Διαφήμισης, Ιστορίας Τέχνης και Ξένων Γλωσσών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό επάρκειας ή από την κατοχή τίτλου βασικών ή μεταπτυχιακών σπουδών αγγλόφωνου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ (http://media.jour.auth.gr/application-form/) έως και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015. Με τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι δηλώνουν την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και υποβάλλουν τα εξής στοιχεία:

  1. Στοιχεία τίτλων σπουδών
  2. Στοιχεία πιστοποιητικών αγγλομάθειας επιπέδου τουλάχιστον C1 (πολύ καλό). Αυτά δεν είναι αναγκαία εφόσον οι υποψήφιοι κατέχουν τίτλους βασικών ή μεταπτυχιακών σπουδών από αγγλόφωνα Πανεπιστήμια ή Τμήματα Σπουδών, ή από Τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας.
  3. Στοιχεία ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς την επιλεγείσα ειδίκευση.
  4. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ινστιτούτων. Σε περίπτωση που υπάρχει επαγγελματική εμπειρία συναφής προς την επιλεγείσα ειδίκευση, η μία (1) συστατική μπορεί να προέρχεται από τον προϊστάμενο/διευθυντή του οργανισμού όπου αυτή αποκτήθηκε.

Η επιλογή των φοιτητών του ΠΜΣ γίνεται με βάση τη δήλωση προτίμησης ειδίκευσης και το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των ανωτέρω προσόντων τους. Η συνολική τελική βαθμολογία συνίσταται στο άθροισμα της ανωτέρω μοριοδότησης των υποψηφίων στην κλίμακα 1-100. O πίνακας των εισακτέων στο ΠΜΣ θα επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του αγγλόφωνου ΠΜΣ του Τμήματος, έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές των εισακτέων θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 28-30 Σεπτεμβρίου. Κατά την εγγραφή τους οι εισακτέοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου (ή, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ακόμη εκδοθεί, βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση).
  • Πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων.
  • Πιστοποιητικό αγγλομάθειας (εκτός των εξαιρέσεων της ανωτέρω περίπτωσης 2β).

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλουν ποσό 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο (για τα 3 εξάμηνα φοίτησης, συνολικά 3.000 ευρώ) για την ενίσχυση του προγράμματος σπουδών, το οποίο καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Κατά τη λήξη του Α’ διδακτικού εξαμήνου, και σε κάθε μια από τις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ, ο/η φοιτητής/τρια με την κορυφαία επίδοση απαλλάσσεται από περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση έως την ολοκλήρωση των σπουδών του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://media.jour.auth.gr/) να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλ. 2310-991951, και ηλεκτρονικά με την Μ.Τρούλλου (troullou@jour.auth.gr).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
Γρηγόρης Πασχαλίδης – αναπληρωτής καθηγητής