Friday 1 March 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Ενημέρωση για την επικείμενη προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Η προκήρυξη για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ θα δημοσιευτεί το επόμενο δεκαήμερο (αναμένεται η δημοσίευση τροποποιημένου ΦΕΚ). Ακολουθεί προδημοσίευση της προκήρυξης:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (Υ.Α. 52663/Β7, ΦΕΚ Β 1306 7/7/2008), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις ειδικεύσεις (α)  Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας, και  (β) Επικοινωνία και Πολιτισμός.

Το πρόγραμμα απαιτεί την πλήρη απασχόληση των φοιτητών που θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια των τριών διδακτικών εξαμήνων. Ένα τέταρτο εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση (α) να συμμετέχουν ανελλιπώς και να αξιολογηθούν σε εννέα (9) μαθήματα, και (β) να εκπονήσουν, υπό την εποπτεία συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 25.000 λέξεων την οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των εξής Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, και συναφών τμημάτων ΑΕΙ. Δεκτοί μπορούν να γίνουν και πτυχιούχοι συναφών τμημάτων ΤΕΙ, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12γ, Ν. 2916/2001.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι. ή από τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., από την Παρασκευή 29 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014. Στην αίτησή τους οφείλουν να δηλώνουν την ειδίκευση που έχουν επιλέξει. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδρομικώς θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Με τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι δηλώνουν την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο πτυχίου, και, προκειμένου περί τίτλων από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, αναγνώριση της ισοτιμίας τους.
  2. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων και, προκειμένου για αποφοίτους ΤΕΙ, αναλυτικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών.
  3. Διπλώματα ή τίτλους πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας σε μια τουλάχιστον από τις βασικές διεθνείς γλώσσες.
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για άλλες εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο της ειδίκευσης που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που υπάρχουν δημοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία να υποβληθεί αντίτυπο σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM).
  6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή Ερευνητικών Ινστιτούτων.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν σε δύο τρίωρες γραπτές δοκιμασίες που θα διεξαχθούν το διάστημα μεταξύ 15 και 19 Σεπτεμβρίου 2014, στο κτίριο του Τμήματος, στην οδό Εγνατίας 46, σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στις αρχές του παραπάνω μηνός. Συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι θα εξετασθούν καταρχάς στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας των Επικοινωνιών,

Αναλυτική Περιγραφή

Οι τεχνικοί, πολιτικοί και πολιτισμικοί παράγοντες εμφάνισης και εξέλιξης, οι τεχνολογικές προκλήσεις και επινοήσεις, οι θεσμικές μορφές και τα νομικά πλαίσια, καθώς και οι βασικές κοινωνικο-πολιτισμικές χρήσεις και συνέπειες των εξής μέσων επικοινωνίας: τυπογραφία (τύπος και βιβλίο), φωτογραφία, φωνογραφία, τηλέγραφος, τηλέφωνο, ραδιοφωνία, κινηματογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

F. Barbier – C. Lavenir, Ιστορία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας από τον Ντιντερό στο Ίντερνετ. Δρομέας,           1999    [από σελ. 11 έως 404]

Patrice Flichy, Η ιστορία της σύγχρονης επικοινωνίας. Κάτοπτρο, 2004

Μανουέλ Καστέλς, Ο Γαλαξίας του Διαδίκτυου. Καστανιώτης, 2005   

Ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν επίσης ως ακολούθως:

α.  Για την ειδίκευση: ‘Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας’

Αναλυτική Περιγραφή

Πηγές των ειδήσεων, δημοσιογράφοι και ειδησεογραφικοί οργανισμοί. Ο ρόλος των πολιτικά ισχυρών αλλά και των πολιτικά ανίσχυρων στη δημιουργία της είδησης. Το ακροατήριο των ειδήσεων και η κοινωνική κατασκευή της είδησης. Δημοσιογραφικές πρακτικές και η διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Νέες μορφές δημοσιογραφίας στο διαδίκτυο/ψηφιακές πλατφόρμες.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

P. Manning, Κοινωνιολογία της ενημέρωσης. Καστανιώτης, 2007

McCombs κ.α., Τα ΜΜΕ και η διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Καστανιώτης, 1996

Bernard Poulet, Το τέλος των εφημερίδων και το μέλλον της ενημέρωσης. Πόλις, 2009

Τζον Φισκ, TV-Η ανατομία του τηλεοπτικού λόγου. Δρομέας, 2000 [κεφ. 7 & 15]

β. Για την ειδίκευση: ‘Επικοινωνία και Πολιτισμός’, με ενδεικτική βιβλιογραφία:

Αναλυτική Περιγραφή

Ο ρόλος της μαζικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση της νεωτερικής κοινωνίας. Οι συνέπειες της μαζικής επικοινωνίας στην παραδοσιακή κουλτούρα, την κοινωνική αλληλόδραση, τις προσωπικές και συλλογικές ταυτότητες. Αναπαράσταση, νόημα, πρόσληψη και κατανάλωση στα μαζικά μέσα. Μέσα επικοινωνίας και πολιτισμικές βιομηχανίες.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

J. Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας. Παπαζήσης, 1998

J. Curran & M. Gurevitch, ΜΜΕ και Κοινωνία. Πατάκης, 2001 [Κεφ. 8, 9, 13, 14, 15, 16]

Ν. Βερνίκος, κ.ά. Πολιτισμικές Βιομηχανίες. Κριτική, 2005 [από σελ. 109 έως 270]

Οι επιτυχόντες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (http://www.jour.auth.gr/mtpx). Η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί με Συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. O πίνακας των εισακτέων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (http://www.jour.auth.gr/mtpx).  Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014.

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλουν ποσό 500 ευρώ ανά εξάμηνο (για τα 4 εξάμηνα φοίτησης, συνολικά 2000 ευρώ) για την ενίσχυση του προγράμματος σπουδών. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Κάθε χρόνο ένας αριθμός φοιτητών από κάθε κατεύθυνση θα απαλλάσσεται από τα δίδακτρα (βάσει επίδοσης και οικονομικών κριτηρίων), προσφέροντας παράλληλα επικουρικό έργο στη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηρίων του προγράμματος. Ο αριθμός των φοιτητών καθορίζεται κάθε έτος από την ΓΣΕΣ του Τμήματος με γνώμονα τον συνολικό αριθμό των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών (ενδεικτικά σε σύνολο 30 εισακτέων φοιτητών, 4 φοιτητές το ελάχιστο θα απαλλάσσονται από την καταβολή του ποσού σε κάθε έτος). Επιπρόσθετα κάθε χρόνο 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν (μετά από σχετική προκήρυξη και αξιολόγηση) ανταποδοτικές υποτροφίες που προκηρύσσει το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310-991951.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

Γρηγόρης Πασχαλίδης – αναπληρωτής καθηγητής