Thursday 22 February 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Εγγραφές πρωτοετών στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ (31/8-8/9.2023)

Αγαπητή φοιτήτρια, Αγαπητέ φοιτητή,

Σε καλωσορίζουμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σε συγχαίρουμε για την ευόδωση των προσπαθειών και την  επιτυχία σου!

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), οι εγγραφές των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων πραγματοποιούνται από 31 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 στο Πληροφοριακό Σύστημα “Ηλεκτρονικές Εγγραφές” του ΥΠΑΙΘΑ.

Στην ίδια προθεσμία (έως και την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023) , οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης» α) εγγράφονται στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ και β) αποστέλλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή καταθέτουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένες/-οι στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών

Σε συνέχεια και σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ, θα λάβεις από το Πανεπιστήμιο ένα μήνυμα που θα σε καλεί να καταχωρήσεις –εντός συγκεκριμένης προθεσμίας- τα στοιχεία σου στην πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ

Αφού ολοκληρώσεις και αυτή τη διαδικασία, θα λάβεις από το Πανεπιστήμιο και πάλι ένα SMS με κωδικό (one-time password) για να ενεργοποιήσεις τη  φοιτητική σου ιδιότητα, αποκτώντας ιδρυματικό λογαριασμό. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή́ Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού́ κινητού́ τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή́ ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό́, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο) δεν καταστεί δυνατή́ η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική́ εγγραφή́ σου, είναι δυνατή́ η εγγραφή́ σου, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημέρων από́ την ημερομηνία λήξης αυτής, με αίτησή σου, απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Η αίτηση εγκρίνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Εφόσον η αίτησή σου εγκριθεί και είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσεις τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα συνυποβάλεις με την αίτησή σου στο νέο σου Τμήμα.

Εάν δεν εγγραφείς ούτε με αυτή τη διαδικασία, χάνεις το δικαίωμα εγγραφής.

Στην ίδια προθεσμία (έως και την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σχολικού έτους 2019-20 και εξής, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, διακρίθηκαν: στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου (άρθρα 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή, σε Πανεπιστημιακά Τμήματα της επιλογής τους, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει στην τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο πέτυχαν τη διάκριση (απόφοιτοι ΓΕΛή σε Τμήματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους (απόφοιτοι ΕΠΑΛ)

Οι ανωτέρω, μαζί με την αίτηση εγγραφής καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος που επιθυμούν να εισαχθούν:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, σχολικού έτους 2019-20 και εξής
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου (π.χ. διαβατήριο), από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία
  3. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, η οποία εκδίδεται είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr είτε φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής

και επιπλέον, σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α), της Φ.153/66380/Α5/2021 (ΦΕΚ 2449Β), και του άρθρου 9 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25Α):

  1. Βεβαίωση διάκρισης από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας.
  2. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι

i) το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου είτε στα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν την διάκριση (απόφοιτοι ΓΕΛή i) το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν είναι συναφές με μάθημα του τομέα σπουδών που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ (απόφοιτοι ΕΠΑΛ)

ii) κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α).

Για τους ανωτέρω ΔΕΝ εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή. Εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο νέο τους Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσουν τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί με την αίτησή τους στο νέο τους Τμήμα, ως επιπλέον δικαιολογητικό.

Σας επισημαίνουμε ότι:

α. οι επιτυχούσες/-οντες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης» υποχρεούνται, εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταθέσουν -αυτοπροσώπως, ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους πρόσωπο ή με ταχυμεταφορά και απόδειξη παραλαβής, στη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένες/-οι στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει οτι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών

β. οι επιτυχούσες/-οντες της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις υποχρεούνται, εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταθέσουν -αυτοπροσώπως, ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους πρόσωπο ή με ταχυμεταφορά και απόδειξη παραλαβής, στη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωσή μας εδώ

Διευκρινίζεται ότι, καθώς στη Φ.253/52683/Α5/2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 2320Β/12-5-2022) και στο Δελτίου Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ δεν υπάρχει αναφορά σε προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στις Γραμματείες, η φράση “στην ίδια προθεσμία” αποτελεί πρόταση καλής πρακτικής, κατ’ αναλογία εφαρμογής των ισχυόντων για την ειδική κατηγορία “Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης” προκειμένου για ενιαία εφαρμογή διαδικασίας στα Τμήματα του ΑΠΘ και ταχύτερη ολοκλήρωση της εγγραφής των εν θέματι, λαμβάνοντας υπόψη α) την υποχρέωση ελέγχου των δικαιολογητικών εντός 10ημέρου από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών και εν συνεχεία β) την έγκριση της εγγραφής από τη Συνέλευση του Τμήματος και την κοινοποίηση της απόφασης εγγραφής στο ΥΠΑΙΘΑ (άρθρο 6, παράγραφος 6, τελευταίο εδάφιο).

γ. στην ίδια προθεσμία, και εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση, εγγράφονται απευθείας στο Τμήμα I) τα υιοθετηθέντα τέκνα της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παράγραφο 29α, του άρθρου 39 του Ν4168 (ΦΕΚ 193/2013)  II) οι διακριθέντες/-είσες σε επιστημονικές ολυμπιάδες, σύμφωνα και με τo άρθρο 40 του Ν4692 (ΦΕΚ 111Α/12.6.20), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν4777 (ΦΕΚ 25Α/17.2.2021), παράγραφος ε. 

Στον «Οδηγό Επιβίωσης» μπορείς να ενημερωθείς για τις κάθε είδους υπηρεσίες που σου προσφέρει το ΑΠΘ.

Εδώ μπορείς να ενημερωθείς για τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 15 Σεπτεμβρίου 2023

Με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-24, τα μαθήματα σε όλα τα Τμήματα ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το ακριβές πρόγραμμα καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστηρίων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος στην ιστοσελίδα του.

Για την επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματός σου, μπορείς να ενημερωθείς εδώ (εξ’ αποστάσεως) και εδώ (δια ζώσης)

Από τη Γραμματεία Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.