Monday 22 July 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

ΔΠΜΣ με τίτλο: «Διαχείριση της μαζικής μετανάστευσης και πληθυσμών σε κίνηση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Διαχείριση της μαζικής μετανάστευσης και πληθυσμών σε κίνηση»
MSc. “Management of Mass Migration and of people on the move”
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών – Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα) , Πολιτικών Επιστημών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ – και η Σχολή Νομικής του Α.Π.Θ. προτίθενται  να οργανώσουν και να λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  με τίτλο «Διαχείριση της μαζικής μετανάστευσης και πληθυσμών σε κίνηση» και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση  (αριθμός εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Επισημαίνεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι, η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ίδρυσης ή τροποποίησης του μεταπτυχιακού προγράμματος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, με τη δημοσίευση ίδρυσης ή τροποποίησης του Προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αριθμός φύλλου: 4329/12-8-2022), αναμένεται η δημοσίευση προκήρυξης του μεταπτυχιακού προγράμματος και πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση αιτήσεων.

Σκοπός του προτεινόμενου είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο της μαζικής μετανάστευσης και της διαχείρισής της. Το ΔΠΜΣ επιδιώκει την εκπαίδευση και εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών, στελεχών φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του δημοσίου τομέα, σε ζητήματα δικαίου, διεθνών σχέσεων, οικονομικών και διοίκησης, επικοινωνίας και πολιτισμικής διαμεσολάβησης ως προς την διαχείριση μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη διαχείριση της μαζικής μετανάστευσης και πληθυσμών σε κίνηση.

H διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ήτοι δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων, και ένα για την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή την πραγματοποίηση Διπλωματικής Πεδίου/Πρακτικής Άσκησης (Δ.Π./Δ.Α.). άσκησης.

Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Διαχείριση της μαζικής μετανάστευσης και πληθυσμών σε κίνηση»  απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) – Master of Science (MSc.) στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης της μαζικής μετανάστευσης και πληθυσμών σε κίνηση. Δεν υπάρχουν ειδικεύσεις.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ ορίζεται η ελληνική και ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική ή  διάφορη της ελληνικής μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε. του προγράμματος.

Για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης.

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/-ές κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή  αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής σε κατευθύνσεις κοινωνικών επιστημών ή άλλων επιστημών με συναφές αντικείμενο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 4485/2017. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί αλλοδαποί κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού τμήματος αλλοδαπού ιδρύματος, εφόσον τους έχει χορηγηθεί καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα ή επικουρικής διεθνούς προστασίας ή έχουν αιτηθεί τη χορήγηση τέτοιου καθεστώτος.

Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος σε ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, με την προϋπόθεση το πρόγραμμα να είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Υποψηφιότητα για το ΔΠΜΣ μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/ τελειόφοιτες φοιτήτριες των ανωτέρω Τμημάτων, με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον  είναι:

  1. Αντίγραφο τίτλων σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας ελληνικού πανεπιστημιακού Ιδρύματος συναφούς τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
  2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  3. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η γνώση και μιας ξένης γλώσσας, της αγγλικής, γερμανικής, αραβικής ή της γαλλικής.
  4. Σε περίπτωση αλλοδαπού /ής υποψήφιου /ιας χρειάζεται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση).
  5. Αποδεικτικά ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας, συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.
  6.  Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Η υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να κατατεθεί:

α. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κοσμητεία Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Κτήριο ΟΠΕ-Νομικής, γραφείο 211, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ με τίτλο: «Διαχείριση της μαζικής μετανάστευσης και πληθυσμών σε κίνηση».

Υπόψη κ. Αγγελικής Τριανταφυλλίδου

β. Με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση: taggelik@eps.auth.gr, Γραμματεία του Προγράμματος, μέχρι τις 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022,  υπόψη κ. Αγγελικής Τριανταφυλλίδου (τηλ.: 2310996484), με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ με τίτλο: «Διαχείριση της μαζικής μετανάστευσης και πληθυσμών σε κίνηση».

Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.