Friday 1 March 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Απόφαση ΓΣ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ αναφορικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μέτρα στο πλαίσιο της έκτακτης κατάστασης λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας και δη αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων από απόσταση. Στην εξεταστική Ιουνίου – Ιουλίου 2020, παρατηρήθηκαν περιορισμένης έκτασης προσπάθειες να καταστρατηγηθούν οι βασικές αρχές συμμετοχής στις εξετάσεις. Οι προσπάθειες αυτές λειτουργούν σε βάρος των ευσυνείδητων φοιτητών/-τριων.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ και του πρωτοκόλλου Εξ αποστάσεως Εξετάσεων[1] που έχει ανακοινωθεί και στο διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης[2], όσοι/-ες φοιτητές/-τριες συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές, αυτομάτως αποδέχονται όλους τους αναφερόμενους όρους. Ειδικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ψηφιακή υπογραφή και κατάθεση ηλεκτρονικής δήλωσης που, μεταξύ άλλων, επισημαίνει την αποδοχή «…πως οι εργασίες/γραπτά που παραδίδουν αποτελούν προϊόν του δικού τους, αποκλειστικά,  πνευματικού μόχθου, αναφέροντας με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβαν από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησαν στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού τους». Επιπλέον, οι φοιτητές/-τριες δεσμεύονται ότι έλαβαν γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και προτίθενται να συμμετέχουν με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής τους.

Με βάση τα παραπάνω, δεν νοείται δύο ή περισσότεροι/-ες φοιτητές/-τριες να συνδέονται από το ίδιο διαδικτυακό τερματικό δρομολόγησης (επομένως και από τον ίδιο χώρο) για να συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις, εκτός κι αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που μπορούν να πιστοποιηθούν και, σε κάθε περίπτωση, είναι σε γνώση των διδασκόντων. Επίσης, σε μαθήματα των οποίων η εξέταση προϋποθέτει την «ηλεκτρονική επιτήρηση» μέσω της συμμετοχής σε συγκεκριμένο «δωμάτιο» τηλεδιάσκεψης, όλοι/-ες οι φοιτητές/-τριες οφείλουν υποχρεωτικά να συνδεθούν σε αυτό το «δωμάτιο» και με τον αναγκαίο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, εκτός κι έχουν ενημερώσει σχετικά τους/τις διδάσκοντες /ουσες και έχει γίνει αποδεκτό το αίτημά τους. Η πρόσβαση στις εξετάσεις του περιβάλλοντος elearning, αλλά και στο «δωμάτιο» επιτήρησης, θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τερματικό Η/Υ και με το ίδιο ακριβώς όνομα χρήστη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων όπου αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά και πάλι απαιτείται η έγκριση των διδασκόντων. Τέλος, σε περίπτωση που προβλέπεται και η «προφορική υποστήριξη των γραπτών» (σε καθολική ή δειγματοληπτική βάση), οι φοιτητές/τριες που θα κληθούν σε μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να ανταποκριθούν αμέσως, σύμφωνα και με τις «οδηγίες εξετάσεων» του εκάστοτε μαθήματος. Γι’ αυτό, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τον ιδρυματικό τους λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (δηλαδή το email που τους έχει παρατεθεί από το ΑΠΘ, στη μορφή username@jour.auth.gr). Ο λογαριασμός αυτός αποτελεί το βασικό κανάλι που προορίζεται για όλες τις μορφές επικοινωνίας στα θέματα διδασκαλίας και εξετάσεων (εκτός και αν σε συγκεκριμένα μαθήματα υπάρχει ρητή ανακοίνωση των διδασκόντων που παραπέμπει σε άλλη μορφή επικοινωνίας). Εκτός των παραπάνω, εφόσον η εξέταση πραγματοποιείται με υποβολή «γραπτών εργασιών» (που συχνά αναφέρονται ως «απαλλακτικές»), είναι αυτονόητο ότι αυτές θα πρέπει να ικανοποιούν τις βασικές προδιαγραφές των ακαδημαϊκών κειμένων, με προεξέχουσα την αποφυγή λογοκλοπής, η οποία αποτελεί παράπτωμα με πολύ σοβαρές συνέπειες.

Οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να συμμετάσχουν στις επερχόμενες εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 (και για όσο θα είναι σε ισχύ το συγκεκριμένο καθεστώς), θα πρέπει να λάβουν γνώση όλων των παραπάνω και να φροντίσουν να ενημερώσουν έγκαιρα τους/τις διδάσκοντες/-ουσες σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Οποιαδήποτε άλλη απόκλιση από το παραπάνω πλαίσιο κανόνων, θα επισύρει συνέπειες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Τμήματος και του ΑΠΘ, οι οποίες εκτείνονται από τον μηδενισμό, μέχρι και τον αποκλεισμό από μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης και ανεξάρτητα από το πλήθος των παραβατών.


[1] https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_ii-energeies_gia_toys_foitites.pdf

[2] https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=13880