Saturday 18 May 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54, § 2) και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του Α.Π.Θ., η οποία εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (αριθμ. 2873/27.11.13 και 3.12.13), το Α.Π.Θ. χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες σε αλλοδαπούς/αλλογενείς, προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του.

Οι υπότροφοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, με φυσική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής που φοιτούν, με φυσική παρουσία σε μονάδες εκπαίδευσης & έρευνας όπως εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες (όχι προσώπων), με αντιμισθία το ποσό των 8 ευρώ ανά ώρα (περιλαμβάνεται και ο φόρος που θα παρακρατηθεί), και με ώρες παρουσίας 30 (τριάντα) μηνιαίως και συνολικά για έξι μήνες (Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο & Νοέμβριο 2014).

Ο αριθμός των υποτρόφων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) ανά Σχολή είναι συγκεκριμένος και ορίζεται σε δύο θέσεις κατά Σχολή (ένας προπτυχιακός και ένας μεταπτυχιακός ή υποψήφιος διδάκτορας).

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Σχολή, ύστερα από έλεγχο των αιτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Σχολή τους από 20.1.2014 έως 31.1.2014.

.

Α. Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι:

● για τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι υποψήφιοι/ες να φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές/Τμήματα 4ετούς φοίτησης), στο Ε΄ ή Ζ΄ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές/Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και στο Ε΄, Ζ΄ ή Θ΄ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές 6ετούς φοίτησης).

● για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι υποψήφιοι/ες να βρίσκονται σε κανονική διάρκεια φοίτησης (α΄ ή β΄ έτος για ΠΜΣ διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, α΄ έτος σπουδών για Π.Μ.Σ. διάρκειας 2 ή 3 εξαμήνων).

Β. Κριτήρια επιλογής:

1. Η εξαιρετική επίδοση στη διάρκεια των σπουδών στο Α.Π.Θ.

2. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας και

3. Η οικονομική κατάσταση του/της υποψηφίου/ας

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση χορήγησης υποτροφίας (διατίθεται από το Τμήμα Σπουδών) είναι:

1. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας επικολλημένη στην αίτηση.

2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία, στο οποίο θα αναγράφεται: α) το σύνολο

των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, β) το άθροισμα των διδακτικών –πιστωτικών μονάδων που έχει εξεταστεί με επιτυχία ο/η υποψήφιος/α στις προβλεπόμενες εξετάσεις και ο μέσος όρος βαθμολογίας και γ) η ημερομηνία πρώτης εγγραφής στη Σχολή/ Τμήμα που φοιτά.

3. Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η επίδοση του/της υποψηφίου/ας σε βαθμούς από πέντε (5) έως δέκα (10).

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας του/της υποψηφίου/ας σχετικά με την οικονομική κατάσταση του/της υποψηφίου/ας και της οικογενείας του/της.

5. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας ότι τόσο ο/η ίδιος/α όσο και κανένας συγγενής του/της α΄ βαθμού δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας του/της ή ελληνική, καθώς και ότι κανένας συγγενής του/της α΄ βαθμού ή ο/η σύζυγος δεν είναι μόνιμος/η κάτοικος της Ελλάδας καθώς και ότι δε μετέχει σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Α.Π.Θ.

6. Βεβαίωση που να πιστοποιεί την υπηκοότητα και την καταγωγή του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι κανένας δεν έχει ελληνική καταγωγή.

7. Δύο συστατικές επιστολές.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες, τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση χορήγησης υποτροφίας (διατίθεται από το Τμήμα Σπουδών) είναι:

1. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας επικολλημένη στην αίτηση.

2. Πιστοποιητικό εγγραφής από τη Σχολή/ Τμήμα στο οποίο θα αναγράφεται, για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ο κλάδος ειδίκευσης και η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που είναι εγγεγραμμένοι/ες, και για τους/τις υποψηφίους/ες διδάκτορες το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

3. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής, το οποίο εφόσον είναι από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ισοτιμία από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), με βαθμό “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” ή “ΑΡΙΣΤΑ“.

4. Ευνοϊκή εισήγηση α) για την περίπτωση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές: της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών β) για την περίπτωση χορήγησης υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: του/της Επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας ή των μελών της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, συνοδευόμενη από αναλυτική παρουσίαση της προσωπικότητας του/της υποψηφίου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με βάση ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας.

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας του/της υποψηφίου/ας σχετικά με την οικονομική κατάσταση του/της ίδιου/ας και της οικογενείας του/της.

6. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας ότι τόσο ο/η ίδιος/α όσο και κανένας συγγενής του/της α΄ βαθμού δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας του/της ή ελληνική, και ότι δε μετέχει σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Α.Π.Θ. καθώς και ότι κανένας συγγενής του/της α΄ βαθμού ή ο/η σύζυγος δεν είναι μόνιμος /η κάτοικος της Ελλάδας.

7. Συστατικές επιστολές από δύο (2) τουλάχιστον αρμόδια πρόσωπα.

8. Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η επίδοση του/της υποψηφίου/ας σε βαθμούς από πέντε (5) έως δέκα (10).

9. Βεβαίωση που να πιστοποιεί την υπηκοότητα και την καταγωγή του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι κανένας δεν έχει ελληνική καταγωγή.

10. Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα.

Η Σχολή καταχωρεί τις αιτήσεις και συντάσσει τον τελικό πίνακα με τη σειρά που κατατάχθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος/α από κάποια Σχολή η θέση διατίθεται.

Η υποτροφία καταβάλλεται στο/στη δικαιούχο κάθε μήνα, μετά από γραπτή βεβαίωση (σχετικό έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών) στην οποία βεβαιώνεται ο ακριβής αριθμός ωρών παρουσίας. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον/την Κοσμήτορα της Σχολής, σφραγίζεται από τη Γραμματεία της Σχολής και υποβάλλεται στο Τμήμα Σπουδών στο τέλος κάθε μήνα. Η διαδικασία απόδοσης (πληρωμής) της υποτροφίας πραγματοποιείται από το Τμήμα Σπουδών.

Ο/Η υπότροφος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα από τη Σχολή σχετικά με την παρουσία του/της και επίσης να τηρεί τις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Σπουδών για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών απόδοσης της υποτροφίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του/της υποτρόφου, η Επιτροπή Σπουδών διακόπτει την υποτροφία, η οποία αυτομάτως παραχωρείται σε επόμενο αναπληρωματικό μέλος.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα των ανταποδοτικών υποτροφιών, οι υπότροφοι άλλων φορέων, όσοι μετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Α.Π.Θ. καθώς και οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής ή του Τμήματός τους για τη λήψη του πτυχίου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Σπουδών (τηλέφωνα 2310 996771, 995142, 994168)