Wednesday 24 July 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Κανονισμός Εξετάσεων

Ο παρών κανονισμός που ενέκρινε η υπ’ αριθμ. 292/15-1-2014 Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, ορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των διδασκόντων και των επιτηρητών προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και να κατοχυρωθεί:

 • η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων
 • το κύρος και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας
 • η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια των διδασκόντων, επιτηρητών και φοιτητών

A. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των εξεταζομένων

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνον όσοι έχουν συμπεριλάβει το αντίστοιχο μάθημα στη δήλωση μαθημάτων προς εξέταση. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα μαθήματα που είχαν συμπεριλάβει στις αντίστοιχες δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.
 2. Για να γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις πρέπει να έχουν μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα.
 3. Πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα 15′ πριν την έναρξη της εξέτασης.
 4. Πριν τη διανομή των θεμάτων οφείλουν να απομακρύνουν ή να ασφαλίσουν εντός κλειστών σάκων/τσαντών τα βιβλία ή βοηθήματα που έχουν μαζί τους εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους υπεύθυνους του μαθήματος.
 5. Κατά την εξέταση απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να τα απενεργοποιήσουν και να τα απομακρύνουν.
 6. Οφείλουν να έχουν μαζί τους κόλες αναφοράς.
 7. Πριν την έναρξη της εξέτασης αναγράφουν πάνω αριστερά στο γραπτό τους τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο/ΑΕΜ), το μάθημα, την ημερομηνία εξέτασης και τον αριθμό της αίθουσας εξετάσεων.
 8. Από την ώρα που μοιράζονται τα θέματα δεν γίνονται πλέον δεκτοί στην αίθουσα, ενώ απαγορεύεται η απομάκρυνσή τους από την αίθουσα πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας από τη διανομή των θεμάτων.
 9. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η έξοδός τους από την αίθουσα των εξετάσεων γίνεται μόνο με τη συνοδεία ενός επιτηρητή.
 10. Δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ τους ή με άλλο άτομο εντός ή εκτός της αίθουσας των εξετάσεων.
 11. Απαγορεύεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και τροφίμων μέσα στις αίθουσες των εξετάσεων. Επιτρέπονται μόνο μπουκαλάκια με νερό, οι κάτοχοι των οποίων οφείλουν να παίρνουν μαζί τους όταν φεύγουν.
 12. Κατά την αποχώρησή τους παραδίδουν μαζί με το γραπτό τους, το πρόχειρο που χρησιμοποίησαν και τα θέματα των εξετάσεων, εφόσον ζητηθεί από τον διδάσκοντα, επιδεικνύουν στον επιτηρητή τη φοιτητική τους ταυτότητα και υπογράφουν στον ονομαστικό κατάλογο φοιτητών.
 13. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα να δουν το γραπτό τους και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τη βαθμολογία τους, εφόσον το επιθυμούν.
 14. Οι εξεταζόμενοι που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες εισακτέων ως πάσχοντες από παθήσεις που δεν τους επιτρέπουν να υποστούν γραπτή εξέταση, ρυθμίζουν πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και κατόπιν προσωπικής συνεννόησης με τους διδάσκοντες τον καταλληλότερο (προφορικό ή άλλο) τρόπο εξέτασής τους.

B. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των διδασκόντων

 1. Οφείλουν να είναι παρόντες την ημέρα και ώρα της εξέτασης των μαθημάτων τους, να δίνουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί των θεμάτων των εξετάσεων στην αρχή της εξέτασης και ακολούθως να εποπτεύουν κάθε πτυχή της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.
 2. Προσέρχονται στις εξετάσεις έχοντας τον ονομαστικό κατάλογο φοιτητών που έχει εκδόσει η Γραμματεία για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και σε τόσα αντίτυπα όσοι είναι οι επιτηρητές που απασχολούν.
 3. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ενημερώνουν εγκαίρως τη Γραμματεία για την αδυναμία προσέλευσής τους στις εξετάσεις καθώς και για το ποιό μέλος ΔΕΠ έχουν ορίσει να τους αναπληρώσει. Οφείλουν, επίσης, να παραδώσουν εγκαίρως τα θέματα και τις αναγκαίες οδηγίες στους αναπληρωτές τους.
 4. Ανακοινώνουν τη βαθμολογία το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.
 5. Διατηρούν τα γραπτά στο αρχείο τους για την προβλεπόμενη από το νόμο χρονική διάρκεια των τριών ετών.

Γ. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των επιτηρητών

 1. Οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξετάσεων 15΄ πριν την έναρξη της εξέτασης και βοηθούν να τακτοποιηθούν οι φοιτητές σύμφωνα με τον τρόπο που επιτάσσει η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας.
 2. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ενημερώνουν εγκαίρως τον διδάσκοντα και ρυθμίζουν την αναπλήρωσή τους με κάποιον που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιτηρητών.
 3. Πριν την έναρξη της εξέτασης μονογράφουν πάνω δεξιά τις κόλες αναφοράς των εξεταζο-μένων, όπως και κάθε επιπρόσθετη που θα χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη των θεμάτων.
 4. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μεριμνούν για την επακριβή εφαρμογή των κανόνων συμπεριφοράς των εξεταζόμενων.
 5. Αναγράφουν στον πίνακα (ή ανακοινώνουν προφορικά) την ώρα έναρξης και λήξης της εξέτασης και ειδοποιούν τους εξεταζόμενους 60’, 30’ και 10’ προ της λήξης της.
 6. Δεν επιτρέπουν την παρουσία στις αίθουσες των εξετάσεων ατόμων που δεν σχετίζονται με την εξεταστική διαδικασία.
 7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι επιτηρητές αντιληφθούν εξεταζόμενο να μην συμμορφών-εται με τις παραγράφους Α.4, Α.10 του κανονισμού εξετάσεων, έχουν το δικαίωμα να του κάνουν προφορική παρατήρηση, ή να του ζητήσουν να αλλάξει θέση.
 8. Σε κάθε περιστατικό αντιγραφής απομακρύνουν τον εξεταζόμενο (και κάθε άλλον εμπλεκόμενο) από την αίθουσα, κατακρατούν το γραπτό του, το οποίο και παραδίδουν ξεχωριστά στον διδάσκοντα έχοντας κάνει πάνω του τη σχετική επισήμανση. Ακολούθως, ενημερώνουν με γραπτή αναφορά τη ΓΣ του Τμήματος για το περιστατικό, και η ΓΣ αποφασίζει για την ποινή σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.
 9. Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέτασης διακόπτουν τους εξεταζόμενους και συγκεντρώνουν τα γραπτά (περιλαμβανομένων των προχείρων και των θεμάτων). Τα καταμετρούν, τα αριθμούν και τα παραδίδουν στον διδάσκοντα.
 10. Επειδή δεν επιτρέπεται να μείνει μόνος του ο τελευταίος εξεταζόμενος, ζητούν από τον προτελευταίο εξεταζόμενο να παραμείνει εντός της αίθουσας έως ότου ολοκληρώσει και παραδώσει το γραπτό του και ο τελευταίος.
 11. Κατά την παράδοση των γραπτών ελέγχουν τα στοιχεία ταυτότητας των φοιτητών και τους ζητούν να υπογράψουν στον ονομαστικό κατάλογο φοιτητών που έχουν παραλάβει από τον διδάσκοντα.