Friday 21 June 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων “ΔΠΜΣ Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία”

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Σημειωτική και Πολιτισμός» των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  στη συνεδρίαση αριθμ. 1/10-9-2018 αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή τριάντα (30) πτυχιούχων στο πρόγραμμα.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ­κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Γλώσσα διδασκαλίας η ελληνική.
Ημέρες διδασκαλίας: Πέμπτη και Παρασκευή και ώρες 16:00-21:00.
Το τέλος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 1.500€.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

 • Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα των αντίστοιχων Τμημάτων)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές προαιρετικά.
 • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν)
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο (2) φωτογραφίες

* Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο.
   Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από
   επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά  από 11 Σεπτεμβρίου 2018 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 3ος όροφος κτηρίου Διοίκησης ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή.

Η ταχυδρόμηση πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και η ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) να είναι εμφανής στον φάκελο.

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κτήριο Διοίκησης,  3ο; όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Κριτήρια επιλογής ορίζονται τα εξής::

 1. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος (μέχρι 10 μόρια)
 2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, καθώς και επίδοση σε Πτυχιακή Εργασία – όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών – σε γνωστικά αντικείμενα συναφή ή συγγενή με το πρόγραμμα του Δ.Π.Μ.Σ. (μέχρι 10 μόρια).
 3. Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο Β2 (10 μόρια)
  Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους:
  α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
  Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003).
  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
 4. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 (5 μόρια για κάθε γλώσσα και μέχρι δύο γλώσσες).
  Για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας ισχύουν τα προαναφερόμενα. 
 5. Συστατικές επιστολές (προαιρετικές)
 6. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30 μόρια)
 7. Επαγγελματική Εμπειρία στην οποία να τεκμηριώνεται η διάρκεια και η συναφούς με το περιεχόμενο του προγράμματος ειδικότητα απασχόλησης του υποψηφίου (μέχρι 10 μόρια)
 8. Ερευνητική Εμπειρία στο χώρο της σημειωτικής, του πολιτισμού και της επικοινωνίας (μέχρι 10 μόρια)
 9. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα στο χώρο της σημειωτικής, του πολιτισμού και της επικοινωνίας (μέχρι 10 μόρια).

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε., γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Δ.Π.Μ.Σ. και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

Η Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00-19:00 στο Εργαστήριο Σημειωτικής (αίθουσα Ζ΄, Ισόγειο Νέου Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής).

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2310995174.

 

Ο Διεθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Ευάγγελος Κουρδής
Αναπληρωτής Καθηγητής