Monday 24 June 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (Υ.Α. 107313/B7, ΦΕΚ Β 1930/17/7/2014), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις ειδικεύσεις (α) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας, και (β) Επικοινωνία και Πολιτισμός.

Το διετούς διάρκειας και πλήρους φοίτησης πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα τέταρτο εξάμηνο, το οποίο διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση (α) να συμμετέχουν ανελλιπώς και να αξιολογηθούν σε εννέα (9) μαθήματα, και (β) να εκπονήσουν, υπό την εποπτεία συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 25.000 λέξεων την οποία πρέπει να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των εξής Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, και συναφών τμημάτων ΑΕΙ. Δεκτοί μπορούν να γίνουν και πτυχιούχοι συναφών τμημάτων ΤΕΙ, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12γ, Ν. 2916/2001.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι. ή από τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., από την Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015. Στην αίτησή τους οφείλουν να δηλώνουν την ειδίκευση που έχουν επιλέξει. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδρομικώς θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Με τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι δηλώνουν την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου, και, προκειμένου περί τίτλων από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, αναγνώριση της ισοτιμίας τους.
 2. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων και, προκειμένου για αποφοίτους ΤΕΙ, αναλυτικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών.
 3. Διπλώματα ή τίτλους πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας σε μια τουλάχιστον από τις βασικές διεθνείς γλώσσες.
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για άλλες εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο της ειδίκευσης που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που υπάρχουν δημοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία να υποβληθεί αντίτυπο σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM).
 6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή Ερευνητικών Ινστιτούτων.

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την γενικότερη εκπαιδευτική, επιμορφωτική, ερευνητική/συγγραφική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους, όπως αυτή προκύπτει από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζονται πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά για κάθε ειδίκευση.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιες/οι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων σε προφορική συνέντευξη που θα διεξαχθεί το διάστημα μεταξύ 21 και 25 Σεπτεμβρίου 2015, στο κτίριο του Τμήματος, στην οδό Εγνατίας 46, σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (http://www.jour.auth.gr/mtpx), στις αρχές του παραπάνω μηνός. Η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήρια: (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της προτιμούμενης ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) το βαθμό κατανόησης εκ μέρους των υποψηφίων της προβληματικής που αναπτύσσεται στην καθορισμένη από την προκήρυξη του ΠΜΣ βιβλιογραφίας, και (γ) τη συνάφεια των επιστημονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η βιβλιογραφία για την προφορική συνέντευξη ορίζεται ως εξής για τις δύο ειδικεύσεις:

Α) Δημοσιογραφία & Νέων Μέσων

 1. Gillmor, D. (2006). Εμείς είμαστε το μέσο. Λαϊκή δημοσιογραφία από τον λαό, για το λαό. Οξύ, Κεφ. 6, σελ. 180-217.
 2. Σιαπέρα, Ε. και Δημητρακοπούλου, Δ. (2013). «Διαδίκτυο και Δημοσιογραφία», Ζητήματα Επικοινωνίας 14-15: 30-46. (Κατεβάστε το κείμενο)
 3. Hermida, A. (2011). “Twittering the news: The emergence of ambient journalism”, Journalism Practice 4 (3): 297-308. (Κατεβάστε το κείμενο)

Β) Επικοινωνίας & Πολιτισμού

 1. Jenkins, Henry (2004). ‘The Cultural Logic of Media Convergence’, International Journal of Cultural Studies 2004, 7(1): 33-43. (Κατεβάστε το κείμενο)
 2. Castells, Manuel (2014). ‘The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective’. (Κατεβάστε το κείμενο)
 3. Simon, Nina (2010). The participatory Museum, Κεφ. 1 “Principles of Participation’. (Κατεβάστε το κείμενο)

O πίνακας των εισακτέων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015.

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλουν ποσό 500 ευρώ ανά εξάμηνο (για τα 4 εξάμηνα φοίτησης, συνολικά 2000 ευρώ) για την ενίσχυση του προγράμματος σπουδών. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Κάθε χρόνο ένας αριθμός φοιτητών κάθε ειδίκευσης απαλλάσ-σεται από τα δίδακτρα (βάσει επίδοσης και οικονομικών κριτηρίων), προσφέροντας επικουρικό έργο στη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηρίων του προγράμματος. Ο αριθμός των φοιτητών καθορίζεται κάθε έτος από την ΓΣΕΣ του Τμήματος με γνώμονα το συνολικό αριθμό των εισακτέων (ενδεικτικά, σε σύνολο 30 εισακτέων, τουλάχιστον 4 φοιτητές απαλλάσσονται από την καταβολή του ποσού σε κάθε έτος). Επιπλέον, κάθε χρόνο 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν (μετά από σχετική προκήρυξη και αξιολόγηση) ανταποδοτικές υποτροφίες που προκηρύσσει το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310-991951.

Κατεβάστε την παραπάνω προκήρυξη σε μορφή PDF.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
Γρηγόρης Πασχαλίδης – αναπληρωτής καθηγητής