Sunday 3 March 2024
jour-01
PlayPlay
jour-01
jour-02
jour-03
previous arrow
next arrow

Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων 2015-2016

Με κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται στο Τµήµα µας:

 1. Πτυχιούχοι Τµηµάτων Α.Ε.Ι. εσωτερικού και ισοτίµων Ιδρυµάτων ταυ Εξωτερικού καθώς και πτυχιούχοι των Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
 2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, ή ισοτίµων τίτλων προς αυτά Σχολών στο Α’ εξάµηνο σπουδών. Σε ότι αφορά την ισοτιµία των τίτλων σπουδών προς τους τίτλους σπουδών των ΤΕΙ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Δ/ΝΣΗ Διοικητικού Τοµέα τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπ/σης.

Σύμφωνα υε τπν Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16.12.2013, Τεύχος Β’) το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίµων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερ-διετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε 12% επί του αριθµού των εισακτέων κάθε ακαδηµαϊκού έτους σε κάθε Τµήµα Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα µε την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2015. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος Εγνατίας 46, 1ος όροφος) και ώρες 11:00-13:00.

Δικαιολογητικά κατατάξεων

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (δίνεται από τη Γραμματεία).
 2. Αντίγραφο πτυχίου όπου θα αναγράφεται αναλυτικά ο βαθμός.
 3. Βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ για την ομοταξία του αλλοδαπού Α.Ε.Ι. και την ισοτιμία του τίτλου σπουδών (προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. αλλοδαπής).

Τα μαθήματα και η ύλη που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 315/10-6-2015) βρίσκονται παρακάτω.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 1 και 20 Δεκεμβρίου 2015. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τις εξετάσεις.

Ύλη Κατατακτήριων Εξετάσεων 2015-2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 • Γραμμικά και διαδικαστικά μοντέλα επικοινωνίας.
 • Κυκλικά, δομικά και συστημικά μοντέλα επικοινωνίας.
 • Προσεγγίσεις περί ‘Καθορισμού της Θεματολογίας (Agenda Setting) και ‘Πλαισίωσης’.
 • Τα ακροατήρια των ειδήσεων και οι πηγές τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σ. (2012) Επικοινωνία: Θεωρία στην Πράξη. Λιβάνης. Κεφάλαια: 2 έως και 10, σελ: 53-170 και Κεφάλαια 16 και 17, σελ.: 258-288
 • Manning, P. (2007). Κοινωνιολογία της Ενημέρωσης. Καστανιώτης, Κεφ. 8, σελ. 332-375.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α. Εξέλιξη της Δημοσιογραφίας

 • Νεωτερικότητα και η διαμόρφωση της δημοσιογραφίας
 • Οι τρεις εποχές της δημοσιογραφίας

Β. Ρεπορτάζ /Συνέντευξη

 • Η ειδησεογραφική συνέντευξη
 • Η κυριαρχία των περιεχομένων τεκμηριώσης
 • Τηλεοπτικό, Ραδιοφωνικό ρεπορτάζ

Γ. Ειδήσεις

 • Τί θεωρείται είδηση;
 • Ειδήσεις, οικονομική, κοινωνική και πολιτική νεωτερικότητα
 • Πώς ιεραρχούνται οι ειδήσεις για την εφημερίδα και τα δελτία ειδήσεων;
 • Πως μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι τις ειδήσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Πλειός, Γ. (2011). Η κοινωνία της ενημέρωσης. Ειδήσεις και νεωτερικότητα. Καστανιώτης, σελ. 89-123, 143-158.
 2. Kowatch, B. & Τ. Rosestil (2005). Εισαγωγή στην Δημοσιογραφία. Καστανιώτης, σελ. 140-180.
 3. Bennett, W. Lance (1999). Ειδήσεις: Η πολιτική των ψευδαισθήσεων. Δρομέας, σελ. 30-52, 72-77, 221-246.
 4. Clayman, S. & J. Heritage (2008). Η ειδησεογραφική συνέντευξη: δημοσιογράφοι και δημόσια πρόσωπα “στον αέρα”. Πατάκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 • Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας: προφορικός και γραπτός λόγος
 • Γλώσσα και κοινωνία: έθνος και γλώσσα, γλώσσα και φύλο, γλώσσα των νέων
 • Τυπολογία και παθολογία του δημοσιογραφικού λόγου
 • Η επικοινωνιακή συνθήκη των ΜΜΕ, Τύπος (είδηση/ρεπορτάζ, γλώσσα των τίτλων), Τηλεόραση (τηλεοπτικό δελτίο, τηλεοπτική είδηση/ρεπορτάζ)
 • Το κείμενο στην επικοινωνία (αφηγηματικός λόγος, συνομιλία, τα κείμενα στα μέσα ενημέρωσης)
 • Κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ (οργανωτική δομή της αφήγησης στις ειδήσεις, αναπαραστάσεις του λόγου των πηγών, προφορικότητα)
 • Αθλητικό ρεπορτάζ (αθλητισμός και ΜΜΕ, ταυτότητα των αθλητικών εντύπων, είδη και γλώσσα της αθλητικογραφίας, ιδεολογία και αξίες στην αθλητικογραφία)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ.) (2001). Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
– Πολίτης, Π. ‘Προφορικός και γραπτός λόγος’, 58-62
– Σκοπετέα, Ε. ‘Έθνος και γλώσσα’, 75-77
– Τσοκαλίδου, Ρ. ‘Γλώσσα και φύλο’, 104-107
– Ανδρουτσόπουλος, Γ. ‘Γλώσσα των νέων’, 108-113

2) Μαρωνίτης, Δ. Ν. (2001). ‘Δημοσιογραφία και γλώσσα: Τυπολογία και παθολογία’. Στο Μπουκάλας Π. & Σ. Μοσχονάς (επιμ.) Δημοσιογραφία και Γλώσσα (Πρακτικά συνεδρίου), 27-34. Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ.

3) Πολίτης, Π. (2014). ‘Ο λόγος των ΜΜΕ’. Στο Γεωργαλίδου, Μ. κ.ά. (επιμέλεια) Ανάλυση λόγου. Θεωρία και εφαρμογές, 479-520. Νήσος.

4) Γεωργακοπούλου, Α. & Δ. Γούτσος (1999). Κείμενο και επικοινωνία. Ελληνικά Γράμματα.
– Κεφάλαιο 5: Το κείμενο στην επικοινωνία
5.1 Ο ρόλος της αφήγησης
5.2 Ο χώρος της συνομιλίας
5.3 Τα κείμενα στα Μέσα Ενημέρωσης

5) Πολίτης, Π. (επιμ.) (2008). Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας. Το ελληνικό παράδειγμα. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
– Αρχάκης, Α. & Τσάκωνα Β. ‘Αναλύοντας την κοινοβουλευτική ειδησεογραφία στις
ελληνικές εφημερίδες’, 25-49
– Ανδρουλάκης, Γ. ‘Ερευνώντας την ελληνική έντυπη αθλητικογραφία: μεθοδολογικά,
γλωσσικά και κοινωνικά ζητήματα’, 72-111.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα: