Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Προσοχή ισχύει για τους υποψήφιους διδάκτορες που ξεκίνησαν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής από το χειμερινό εξάμηνο του 2014-15 και μετά

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών (180 ECTS)

 Το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες:

Δομή προγράμματος

ECTS

Περίοδος ολοκλήρωσης

Παρακολούθηση μαθημάτων

20

1ο έτος ( Α’ & Β’ Εξάμηνα)

Τεχνική αναφορά

15

2ο έτος (Γ’ Εξάμηνο)

Εισήγηση στο Ερευνητικό σεμινάριο

10

2ο-3ο έτος (Δ’ ή Ε’ Εξάμηνο)

Διδασκαλία μαθημάτων

20

2ο-3ο έτος (από Δ’ Εξάμηνο κ.ε.)

Συγγραφή διατριβής

100

3ο έτος

Δημοσίευση

15

έως το τέλος της εκπόνησης της διατριβής

Σύνολο

180

 

Παρακολούθηση μαθημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρακολούθηση των 2 μεταπτυχιακών μαθημάτων ερευνητικής μεθοδολογίας (Μεθοδολογία Έρευνας Ι και Mεθοδολογία Έρευνας ΙΙ) του πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών. Ο υποψήφιος διδάκτορας απαλλάσσεται από την υποχρέωση να παρακολουθήσει το ένα ή και τα δύο από αυτά, αν έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί σε αυτά επιτυχώς στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος ή σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Πέραν αυτών, ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να εισηγηθεί στην ΓΣΕΣ την παρακολούθηση άλλων ή και επιπλέον μαθημάτων, του οικείου ή άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων πρέπει να ολοκληρώνεται στο 1ο έτος της εκπόνησης της διατριβής και η επιτυχής δοκιμασία σε αυτά πρέπει να αναφέρεται στην Α’ έκθεση προόδου του υποψήφιου.

 

Συγγραφή τεχνικής αναφοράς

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους των διδακτορικών σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται η βιβλιογραφική έρευνα, ο υποψήφιος διδάκτορας καλείται να συγγράψει τεχνική αναφορά η οποία αφορά την εκτενή, κριτική βιβλιογραφική πραγμάτευση ενός ζητήματος που κατέχει κεντρικό ρόλο στο θέμα της διδακτορικής διατριβής. Η τεχνική αναφορά (έκτασης τουλάχιστον 6.000 λέξεων, εκτός βιβλιογραφικών αναφορών) πρέπει να υποβληθεί και να αξιολογηθεί έως το τέλος του Γ’ εξάμηνου των διδακτορικών σπουδών. Η αναφορά υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και βαθμολογείται από  δύο μέλη ΔΕΠ του τμήματος, το ένα από τα οποία είναι ο επιβλέπων καθηγητής και το άλλο μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τα δύο αυτά μέλη καθορίζουν και το θέμα της τεχνικής αναφοράς. Η τελική βαθμολογία της εξέτασης προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο μελών ΔΕΠ που θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 7 και για να θεωρηθεί η εξέταση επιτυχημένη. Σε περίπτωση που η απόκλιση μεταξύ της βαθμολογίας των 2 μελών ΔΕΠ είναι μεγαλύτερη των 2 μονάδων η αναφορά αξιολογείται και από 3 μέλος ΔΕΠ που είναι επίσης μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Το αποτέλεσμα της εξέτασης αναφέρεται στην Β’ έκθεση προόδου του υποψήφιου διδάκτορα.

Ερευνητικό σεμινάριο

O υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρουσιάσει μέρος της έρευνάς του ή κάποιο θέμα που συνδέεται άμεσα με αυτήν στο ερευνητικό σεμινάριο των υποψ. Διδακτόρων του Τμήματος. Η  συνολική διάρκεια είναι 2 ώρες, ενώ η παρουσίαση είναι μεταξύ 30΄-45΄. Η παρουσίαση προγραμματίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα, και πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Δ’ ή Ε’ εξάμηνου των διδακτορικών σπουδών.

Διδασκαλία μαθημάτων

Η εξοικείωση των υποψηφίων διδακτόρων με τη διδασκαλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο αποτελεί μια ζωτική πτυχή της εκπαίδευσής τους. Για αυτό το λόγο κάθε υποψ. Διδάκτορας έχει την υποχρέωση να διδάξει για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, σε τουλάχιστον ένα προπτυχιακό μάθημα (είτε ως συνδιδάσκων είτε ως βασικός διδάσκων) ή, ακόμη, και σε ένα μεταπτυχιακό μάθημα (ως συνδιδάσκων), υπό την επίβλεψη του επιβλέποντα καθηγητή. Η ανάθεση διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τεχνικής αναφοράς. Η διδακτική επάρκεια του υποψήφιου διδάκτορα αναφέρεται στην Γ’ έκθεση προόδου του υποψήφιου διδάκτορα, και λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές. Ο υποψήφιος διδάκτορας απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή εφόσον έχει αποδεδειγμένη διδασκαλία, τουλάχιστον ενός εξαμήνου, σε άλλο ίδρυμα ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης, o επιβλέποντας, έπειτα από αιτιολογημένη τεκμηρίωση  και σε συνεννόηση με τον υποψήφιο διδάκτορα, μπορεί να εισηγηθεί εναλλακτικές /άλλου τύπου μορφές ενεργούς συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία αντί της παραδοσιακής διδασκαλίας (π.χ. παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, διεξαγωγή σεμιναρίου ή φροντιστηριακού μαθήματος, κ.ά.), με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ερευνητικών και ακαδημαϊκών δράσεων στο πλαίσιο της διατριβής, του υποψήφιου διδάκτορα αλλά και των φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) που εμπλέκονται στις αντίστοιχες μαθησιακές διαδικασίες.

 

Δημοσίευση άρθρου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών αποτελεί η δημοσίευση τουλάχιστο ενός άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό ή σε Πρακτικά συνεδρίου με σύστημα κριτών. Το άρθρο θα πρέπει να αποτελεί μέρος της διατριβής ή να πηγάζει και σε μεγάλο βαθμό να βασίζεται στη διατριβή. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι είτε ο μοναδικός συγγραφέας, είτε ο πρώτος από δύο ή περισσότερους συγγραφείς, μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι και ο επιβλέποντας καθηγητής. Το περιοδικό όπου θα γίνει η δημοσίευση θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο στο επιστημονικό πεδίο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του φοιτητή, κατά την ομόφωνη άποψη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Το άρθρο θα πρέπει να έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση (επίσημη απάντηση από τον επιμελητή του περιοδικού ή του τόμου των Πρακτικών) ή να έχει ήδη δημοσιευτεί.