Χρήσιμες πληροφορίες υποψηφίων διδακτόρων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.

I. Υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Το Τμήμα δέχεται αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κάθε έτος από 10 έως 31 Οκτωβρίου και από 10 έως 31 Μαρτίου.
II. Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία αναφέρεται η επιστημονική περιοχή και το μέλος Δ.E.Π. που ανήκει στις βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος, που προτείνεται να επιβλέψει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου (συνοδευόμενο από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ εφόσον προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού) με βαθμό τουλάχιστον “λίαν καλώς”.
4. Επικυρωμένο Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (συνοδευόμενο από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ εφόσον προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας.
6. Ερευνητική Πρόταση σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Τμήμα (έκτασης τουλάχιστον 3.000 λέξεων) και η οποία να περιλαμβάνει:
α. δήλωση του προτεινόμενου θέματος της διδακτορικής διατριβής, καθώς και παρουσίαση των βασικών υποθέσεων εργασίας και των στόχων της διατριβής
β. επισκόπηση της βασικής σχετικής ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας, από την οποία να προκύπτουν οι κεντρικές πτυχές του θέματος καθώς και οι κύριες επιστημονικές απόψεις και αντιλήψεις που ισχύουν σήμερα για αυτό
γ. αποσαφήνιση και δικαιολόγηση της προτεινόμενης ερευνητικής μεθοδολογίας.
Η πρόταση πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή και να συμπεριλαμβάνει τα προτεινόμενα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Το έντυπο ερευνητική πρότασης διατίθεται και στο δικτυακό τόπο του μεταπτυχιακού προγράμματος.
III. Αξιολόγηση των υποψηφίων
1. O τυπικός έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών και προσόντων πραγματοποιείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
2. O ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγησή τους πραγματοποιείται από το μέλος Δ.E.Π. που προτείνεται από τον υποψήφιο να αναλάβει την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής, καθώς και από τα μέλη του συντονιστικού του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
3. Τόσο η τυπική, όσο και η ουσιαστική αξιολόγηση εγκρίνεται υποχρεωτικά από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, στη βάση εισήγησης του συντονιστικού του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σχετικά με τη δυνατότητα του υποψηφίου να εκπονήσει αυτοδύναμο ερευνητικό έργο· δεύτερον, για την πρωτοτυπία και τη σκοπιμότητα εκπόνησης του προτεινόμενου θέματος· τρίτον, για τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος αφενός με την ερευνητική-διδακτική δραστηριότητα του μέλους Δ.E.Π. που προτείνεται να επιβλέψει τη διατριβή, και αφετέρου με τις βασικές γνωστικές περιοχές και κατευθύνσεις του Tμήματος.
IV. Διαδικασία έναρξης και επίβλεψης της διδακτορικής διατριβής
H διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τρία (3) έτη, ούτε όμως περισσότερο από έξι (6) έτη. H διαδικασία αρχίζει τυπικά από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Tμήματος.
Έκθεση προόδου
Στις αρχές κάθε Χειμερινού Εξαμήνου (έως τις 15 Οκτωβρίου) οφείλει ο υποψήφιος διδάκτορας να συμπληρώσει και να υποβάλει το έντυπο έκθεσης προόδου (η μορφή του οποίου είναι προκαθορισμένη) στη Γραμματεία του Τμήματος. Το έντυπο υποβάλλεται στη γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένο από τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Τροποποίηση θέματος
Σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής υπάρχει η δυνατότητα αναδιατύπωσης του τίτλου της, σε εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στην κατεύθυνση που έχει πάρει η ερευνητική εργασία κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της. Στο βαθμό που δεν αλλάζει ο ευρύτερος θεματικός χώρος, δεν απαιτείται νέα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του Tμήματος, αλλά απλή ενημέρωσή της.
Ερευνητικό σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης λειτουργεί ερευνητικό σεμινάριο για τους υποψηφίους διδάκτορες. Στόχοι του σεμιναρίου είναι η γνωριμία και η αλληλοτροφοδότηση των υποψηφίων διδακτόρων, η προαγωγή της κριτικής τους σκέψης και της επιστημονικής τους ωρίμανσης και επιπλέον η βελτίωση της δυνατότητας του Τμήματος να παρακολουθεί την εξέλιξη και την πρόοδό τους. Στο σεμινάριο συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, καθώς και όσα μέλη Δ.Ε.Π. επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου:
1. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας, υποχρεούται να παρουσιάσει μέρος της έρευνάς του ή κάποιο θέμα που συνδέεται άμεσα με αυτήν.
2. Η συνολική διάρκεια είναι 2 ώρες, ενώ η παρουσίαση είναι μεταξύ 30΄-45΄. Η παρουσίαση προγραμματίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα και πρέπει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον3 εξαμήνων από την έναρξη της θητείας του υποψηφίου, αλλά και τουλάχιστον ενός εξαμήνου πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία κατάθεσης της διατριβής για την κρίση της.
3. Οι παρουσιάσεις γίνονται σε ημέρα και ώρα που εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση των διδασκόντων, ενώ την ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση, αλλά και τη διεξαγωγή της συζήτησης έχει ο επιβλέπων.
Επικουρικό έργο.
H συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων τόσο στις ερευνητικές, όσο και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Tμήματος, κρίνεται ως απαραίτητη για την επιστημονική εμπειρία και εξέλιξή τους. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες μπορούν και ενθαρρύνονται να αναλάβουν επικουρικά διδακτικά καθήκοντα σε μαθήματα (θεωρητικά ή εργαστηριακά) τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μας. Στα επικουρικά αυτά καθήκοντα περιλαμβάνονται επίσης η συνεπίβλεψη προπτυχιακών και πτυχιακών εργασιών, η συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών, η καθοδήγηση/συντονισμός ομαδικών φοιτητικών εργασιών. Η ανάθεση καθηκόντων επιτήρησης στις εξετάσεις ή βαθμολόγησης εργασιών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα μαθήματα στα οποία οι Υποψ. Διδάκτορες έχουν αναλάβει και επικουρικά διδακτικά καθήκοντα. Η σχετική ανάθεση γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους ο οποίος και πρέπει να την εγκρίνει, ενώ πρέπει να αφορά μαθήματα που αφορούν το γνωστικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής τους. Η συνολική ωραριακή απασχόλησή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες/εβδομάδα. Στην έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου, κάθε διδάσκων που κάνει ανάθεση επικουρικών καθηκόντων σε Υποψ. Διδάκτορα οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, διευκρινίζοντας σαφώς το είδος των καθηκόντων και την ωραριακή επιβάρυνση που συνεπάγονται. Η ανάληψη των παραπάνω επικουρικών καθηκόντων από μέρους των Υποψ. Διδακτόρων θα αποτελεί πλέον ουσιαστικό σκέλος της ετήσιας έκθεσης προόδου τους και, κατά συνέπεια, της αξιολόγησης της συνολικής πορείας τους.

Τον Ιούλιο του 2014 θεσπίστηκε από το Τμήμα το νέο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών που ισχύει για τους υποψήφιους διδάκτορες που ξεκίνησαν τη διδακτορική τους διατριβή από χειμερινό εξάμηνο του 2014-15.