Προσωπικό

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., τα οποία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 ανέρχονται σε είκοσι (20).

Για τη διδασκαλία μαθημάτων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος μπορούν να καλούνται καθηγητές άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Μαθήματα του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται και σε επισκέπτες καθηγητές ή ειδικούς επιστήμονες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 12, παρ. 3α του Ν. 2083/92.