Α κύκλος

Τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθήσει κάθε σπουδαστής ανάλογα με την ειδίκευση της επιλογής του είναι τα εξής:

 α. Ειδίκευση Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων Επικοινωνίας

Υποχρεωτικά

 • Μεθοδολογία Έρευνας Ι (διδάσκοντες Α.Γαρδικιώτης)
 • Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ(διδάσκοντες Α. Γαρδικιώτης, , Γρ. Πασχαλίδης, Π. Πολίτης, Γ. Τσουρβάκας)
 • Θεωρία και πρακτική σύγχρονης Δημοσιογραφίας (διδάσκων Α.Σκαμνάκης)
 • Τεχνολογία Νέων Μέσων Επικοινωνίας (διδάσκοντες Α.Βέγλης, Γ.Καλλίρης)

Επιλογής

 • Εξωτερικές ειδήσεις, διεθνείς σχέσεις και Μ.Μ.Ε.(διδάσκων Χ.Φραγκονικολόπουλος)
 • Δημοσιογραφία και οικοδόμηση ειρήνης (διδάσκων Χ.Φραγκονικολόπουλος)
 • Σχεδίαση, παραγωγή και διαχείριση Νέων Μέσων (διδάσκων Α.Βέγλης)
 • Διαδικτυακό Ραδιόφωνο (διδάσκοντες Γ.Καλλίρης, Χ.Δημούλας)
 • Διαδικτυακή Τηλεόραση (διδάσκοντες Γ.Καλλίρης, Χ.Δημούλας)
 • Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, Η Ελληνική Ιστορία στον Τύπο(διδάσκων Γ.Λυβάνιος)
 • Σχολιαστική Δημοσιογραφία (διδάσκοντες Π.Πολίτης, Ζ.Βερβεροπούλου)
 • Επικοινωνιακή πολιτική και πολιτισμός ΙΙ : Νέα Μέσα – πνευματική ιδιοκτησία – «remix culture»(διδάσκουσα Ε.Δεληγιάννη)
 • Ψηφιακά είδη λόγου και δημοσιογραφία(διδάσκων Π.Πολίτης)
 • Δημοσιογραφία, Πολιτική και ΜΜΕ (διδάσκων Α.Σκαμνάκης)

 β. Ειδίκευση Επικοινωνίας και Πολιτισμού

 Υποχρεωτικά

 • Μεθοδολογία Έρευνας Ι(διδάσκων Α.Γαρδικιώτης)
 • Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ(διδάσκοντες Α. Γαρδικιώτης, , Γρ. Πασχαλίδης, Π. Πολίτης, Γ. Τσουρβάκας)
 • Επικοινωνιακή Πολιτική και Πολιτισμός(διδάσκουσα Σ.Καϊτατζή)
 • Επικοινωνία, Κοινωνία και Πολιτισμός(διδάσκων Γ.Πασχαλίδης)

 Επιλογής

 • Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης(διδάσκων Α.Μπαλτζής)
 •  Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστικοί Οργανισμοί(διδάσκοντες Α.Βέγλης, Γ.Καλλίρης, Α.Μπαλτζής)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτιστικών και μη κερδοσκοπικών Οργανισμών (διδάσκων Γ. Τσουρβάκας)
 • Εξωτερικές ειδήσεις, διεθνείς σχέσεις και Μ.Μ.Ε.(διδάσκων Χ.Φραγκονικολόπουλος)
 • Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, Η Ελληνική Ιστορία στον Τύπο(διδάσκων Γ.Λυβάνιος)
 • Αρχές και μοντέλα πολιτισμικής πολιτικής(διδάσκων Γ.Πασχλίδης)
 • Ψυχολογία των Μέσων (διδάσκων Α.Γαρδικιώτης)
 • Επικοινωνιακή πολιτική και πολιτισμός ΙΙ : Νέα Μέσα – πνευματική ιδιοκτησία – «remix culture»(διδάσκουσα Ε.Δεληγιάννη)
 • Δημοσιογραφία, Πολιτική και ΜΜΕ (διδάσκων Α.Σκαμνάκης)
 • Η διαλεκτική σχέση δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας (διδάσκων Β.Βαμβακάς) –

 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε εννέα (9) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα {σύνολο είκοσι επτά (27) διδακτικές μονάδες ή ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, δηλαδή τρία μαθήματα στο Α’ εξάμηνο {εννέα (9) δ.μ. ή τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, τρία στο Β’ εξάμηνο {εννέα (9) δ.μ. ή τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)} και τρία μαθήματα στο Γ’ εξάμηνο (εννέα (9) δ.μ. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, και να συγγράψει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά το Δ’ εξάμηνο, το θέμα της οποίας ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε έξι (6) δ. μ. ή τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) {σύνολο τριάντα τρεις (33) δ.μ. ή εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}.

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε τρεις (3) δ.μ. ή δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ως άνω επιτροπή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Το Τμήμα προσφέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον πέντε (5) μεταπτυχιακά μαθήματα για το Α’ εξάμηνο, ήτοι ένα (1) υποχρεωτικό κοινό και για τις δύο ειδικεύσεις και από δύο (2) υποχρεωτικά  ανά ειδίκευση,  έξι (6) επιλογής ανά ειδίκευση για το Β’ και έξι (6) επιλογής ανά ειδίκευση για το Γ’ εξάμηνο του Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ να παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής ή υποχρεωτικά στην άλλη ειδίκευση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή άλλων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή να παρακολουθήσουν μέχρι τέσσερα (4) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα της ίδιας ή συναφούς ειδίκευσης σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της ημεδαπής ή ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής. Για την αναγνώριση των μαθημάτων αυτών ισχύουν τα νόμιμα μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών.