Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την κατάταξη πτυχιούχων Σχολών (Α.ΕΙ.) και (Τ.Ε.Ι.) και υπερδιετούς κύκλου σπουδών.

Βάσει της υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄ 3185/16-12-2013) Υπουργική Απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193/17-9-2013), καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ως ακολούθως :

A. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ (Α.Ε.Ι.)- (Τ.Ε.Ι.) και υπερδιετούς κύκλου σπουδών

Ι. Ποσοστά-Κατηγορίες κατατασσομένων.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΙΙ. Δικαίωμα για κατάταξη έχουν:

Οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. του εσωτερικού και ισοτίμων ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. ή των ισοτίμων προς αυτά σχολών, και πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών.

ΙΙΙ. Τρόπος κατάταξης

Η κατάταξη των πτυχιούχων θα γίνει μετά από επιτυχή εξέταση στα παρακάτω τρία μαθήματα :

1) Ανάλυση Δημοσιογραφικού Λόγου.

2) Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία.

3) Εισαγωγή στην Επικοινωνία.

ΙV. Δικαιολογητικά κατατάξεων

1) Αίτηση του ενδιαφερόμενου (δίνεται από τη Γραμματεία).

2) Αντίγραφο πτυχίου όπου θα αναγράφεται αναλυτικά ο βαθμός.

3) Βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ για την ομοταξία του αλλοδαπού Α.Ε.Ι. και την ισοτιμία του τίτλου σπουδών (προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. αλλοδαπής).

i) Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. χαρακτηρίζεται χωρίς αντίστοιχη ειδικότητα για την αντιστοιχία και τη συνάφεια της ειδικότητας θα αποφανθεί το τμήμα υποδοχής.

ii) Σε ό,τι αφορά την ισοτιμία τίτλων σπουδών προς τους τίτλους σπουδών των Τ.Ε.Ι., οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Δ/νση Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

iii) Η κατάταξη των πτυχιούχων αυτών γίνεται σε αντίστοιχα ή συναφή πανεπιστημιακά Τμήματα. Για την αντιστοιχία και συνάφεια αποφασίζει το Διοικητικό συμβούλιο του Τμήματος υποδοχής.

B. ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων παρατίθεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014. Αιτήσεις και δικαιολογητικά τα οποία έχουν υποβληθεί στα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην αίθ. 4Β, στις εξής ημέρες και ώρες:

1) Εισαγωγή στην Επικοινωνία: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, 19:00-21:00,

2) Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, 19:00-21:00

3) Ανάλυση Δημοσιογραφικού Λόγου: Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, 19:00-21:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ