Διδάσκοντες

Το προσωπικό του τμήματος  χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Διδακτικό Προσωπικό :

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό [ΔΕΠ]

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό [ΕΕΠ]

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό [Ε.ΔΙ.Π]

  • Τεχνικό Προσωπικό:

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό [ΕΤΕΠ]