Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας υποτροφίας κληροδοτήματος Κ. Τσώπρου

Δείτε τη σχετική πρόσκληση.