Πρακτική Άσκηση

Προϋποθέσεις-Κριτήρια Επιλογής

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός μας  επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω του σχετικού  προγράμματος ΕΣΠΑ της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Στόχοι του προγράμματος

  • Ουσιαστική επαφή των φοιτητών με τους εν δυνάμει χώρους απασχόλησης.
  • Γνωριμία των φοιτητών με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων.
  • Δημιουργία ενός σταθερού δεσμού μεταξύ του Τμήματος και του φοιτητικού δυναμικού με την παραγωγή.

Επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος να αποτελεί και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς το Τμήμα.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα Επιλογής του Τμήματος και γι αυτό θα πρέπει να δηλώνεται στην αρχή του εξαμήνου, μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα που δηλώνει ο φοιτητής.

Διαδικασία επιλογής

Κάθε εξάμηνο υπάρχει και μια περίοδος Πρακτικής Άσκησης, εκτός από εξαιρέσεις που εξαρτώνται μόνο από εξωγενείς του Τμήματος Παράγοντες.

Δικαίωμα συμμετοχής στo Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές του 3ου, 4ου και 5ου έτους.

Ανάλογα με την διαθέσιμη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, προσδιορίζεται ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων ανά περίοδο και ανακοινώνεται πρόσκληση προς τους φοιτητές για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στους υπεύθυνους του Τμήματος. Με την δήλωση ενδιαφέροντος καταθέτουν και  μια πρόσφατη αναλυτική τους βαθμολογία.

Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος (απόφαση ΓΣ 351/26.04.2017) για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι:

1) Ολοκλήρωση των 2 πρώτων ετών επιτυχώς (απουσία εκκρεμοτήτων).

2) Μ.Ο της βαθμολογίας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή της αίτησής τους.

Πάντα με πρώτο κριτήριο την καλύτερη βαθμολογία, δίνεται προτεραιότητα στους μεγαλύτερους φοιτητές. Σε περίπτωση που δε συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση σε κάθε περίοδο, θα εγκρίνονται και οι αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν ένα ή περισσότερα κριτήρια από αυτά που απαιτούνται.

Αμέσως μετά ανακοινώνονται τα ονόματα των επιλεχθέντων  φοιτητών με σειρά επιλογής και των αναπληρωματικών, επίσης με σειρά.

Προκειμένου οι επιλεχθέντες φοιτητές να επιλέξουν τους Φορείς Υποδοχής που τους ενδιαφέρουν, υπάρχει μια ενδεικτική λίστα με τους συνεργαζόμενους με το Τμήμα Φορείς Υποδοχής. Ωστόσο, οι  φοιτητές μπορούν να προσεγγίσουν προσωπικά νέους Φορείς Υποδοχής και να ενημερώσουν γι’ αυτούς τους υπεύθυνους του Γραφείου Πρακτικής του Τμήματος, οι οποίοι σε συνεργασία με το κεντρικό Γραφείο Πρακτικής του ΑΠΘ, προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση των νέων φορέων και την ένταξη- εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Οι υπεύθυνοι του Τμήματος επικοινωνούν με όλους τους παλιούς και νέους Φορείς Υποδοχής, ώστε να προσδιορίσουν τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που αυτοί προσφέρουν  κάθε περίοδο.

Επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης από τους επιλεχθέντες φοιτητές, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της ΔΑΣΤΑ, με την καθοδήγηση του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής του ΑΠΘ. Μαζί με την δήλωση των προσωπικών του στοιχείων ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει και  3 Φορείς Υποδοχής της προτίμησής του, με την σειρά που επιθυμεί.

Με βάση λοιπόν τις διαθέσιμες θέσεις από κάθε Φορέα Υποδοχής, και τις προτιμήσεις των φοιτητών γίνεται η τοποθέτησή τους στις επιμέρους θέσεις.

Φορείς Υποδοχής

Τέτοιοι μπορούν να είναι Μ.Μ.Ε, στην Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες ελληνικές πόλεις, Διαφημιστικά γραφεία, γραφεία Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσιότητας, γραφεία Τύπου Οργανισμών κ.ά, , διαδικτυακά μέσα, Τύπος κλπ.

Χρόνος απασχόλησης

Η πρακτική αφορά 3 μήνες πλήρους απασχόλησης στο πλήρες ωράριο του φορέα απασχόλησης. Οι επίσημες αργίες υπολογίζονται στο σύνολο του ωραρίου χωρίς ο εργαζόμενος να απασχοληθεί. Δηλαδή, η εβδομάδα των Χριστουγέννων (πχ) είναι πλήρης χωρίς να απασχοληθεί κάποιος τις αργίες.

Αξιολόγηση του φοιτητή

Εφόσον η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα Επιλογής του Τμήματος, ο ασκούμενος βαθμολογείται μετά το πέρας της περιόδου άσκησης. Αυτή η αξιολόγηση και η βαθμολόγησή του, γίνεται με βάση την έκθεση πεπραγμένων που έχει αυτός συντάξει και την αξιολόγησή του από τον επόπτη του, στον φορέα που έκανε την πρακτική του.

Πρακτική και ERASMUS

Το τρίμηνο της σύμβασης για την περίοδο της πρακτικής δεν μπορεί κάποιος να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποτροφία (π.χ. ERASMUS). Δεν είναι δυνατή  ούτε μία μέρα επικάλυψη μεταξύ υποτροφίας ERASMUS και σύμβασης πρακτικής άσκησης

Πρακτική άσκηση και ορκωμοσία

Δεν είναι δυνατόν κάποιος φοιτητής να ορκιστεί πτυχιούχος πριν την ολοκλήρωση της πρακτικής.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης:

Νικόλαος Παναγιώτου, Επίκουρος καθηγητής

Στέλεχος του γραφείου Πρακτικής του Τμήματος:

Βασιλική Μπάνου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)