Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης επί πληρωμή στο Συμβούλιο της ΕΕ

Δείτε το αριθμ.2283/29-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης με συνημμένο το έγγραφο (με ΑΔΑ: 70ΘΔ465ΧΘΨ-8ΩΟ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.